مانیتور

دارای هود برای کاربرد بیرون و مکانهایی که نور محیط زیاداست