– زاویه پخش نور: ۳۶۰ درجه

  – قطر: ۴۰ سانتی متر

  – استاندارد رینگ: بوئنز

 وزن کالا: ۸۰۰ گرم