توضیحات

سه پایه صلیبی شکل یا همان سه پایه بوم.

این سه پایه چرخ دارد بوده و مناسب محیط های استودیویی با سطح صاف میباشد تا بتوان نور را به بهترین و راحت ترین شکل حرکت داد.

در انتهای بوم وزنه ای وجود دارد که به صورت دستی تنظیم شده و تحمل نور های استودیویی با سافت باکس را دارد.