پایه بوم برای نور پشت سر و بالا سر کاربرد زیادی دارد

دارای یک بوم نگهدارنده

یک عدد سه پایه

۳ عدد چرخ

یک عدد وزنه تعادل

این پایه نور جهت سایه های عکس استفاده میشود