توضیحات

سه پایه پرتابل فون 805 با میله وسط 2 متری