این نور LED بسیار سبک ، به عنوان مکمل یک منبع نور اس

تفاده می شود .هنگامی که برای عکاسی در فضای داخلی آن را به کار می برید ، عکسی با رنگ های زیبا و واضح ثبت می کنید.

دارای یک فلاش 

دارای یک شارژر 

دارای یک باتری 

دارای یک نگهدارنده